Filipek, Paweł. " CHALLENGES TO THE RULE OF LAW IN THE EUROPEAN UNION" Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos [Online], Número 17/18 (15 dezembro 2018)