Drzemczewski, Andrew. " ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS" Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos [Online], NĂºmero 17/18 (15 dezembro 2018)